Tuesday 18 June 2024 | 9 : 21 pm

ทำความรู้จักประกันภัยรถยนต์

สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางเป็นประจำ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณต้องรับความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างมาก

ทางเลือกทางหนึ่งที่สามารถรองรับกับความเสี่ยงได้ ก็คือการทำประกันภัยรถยนต์ จริงอยู่ที่ว่าการทำประกันภัยรถยนต์คงไม่สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ แต่อย่างน้อยการทำประกันภัยรถยนต์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

ที่สำคัญยังช่วยให้คุณอุ่นใจได้ว่า หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา คุณจะมีผู้ช่วยจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมทั้งจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ อีกด้วย

แต่ก่อนจะทำประกันภัยรถยนต์ เราไปทำความรู้จักกันก่อนว่า ประกัน ภัยรถยนต์นี้มีกี่ประเภท

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) หรือเรียกย่อๆ ว่าประกันภัยพรบ. ซึ่งรถยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัยประเภทนี้ เนื่องจากถูกบังคับโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

ประกันภัยประเภทนี้จะรับผิดชอบต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถยนต์เท่านั้น ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ สมมุติว่าคุณขับรถไปชนคนที่กำลังเดินข้ามถนนได้รับบาดเจ็บ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนี้จะรับผิดชอบเฉพาะค่ารักษาพยาบาลของคนเดินถนนที่ ได้รับบาดเจ็บเท่านั้น และจำกัดวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน ซึ่งจริงๆ แล้วอุบัติเหตุแต่ละครั้งอาจจะสร้างความเสียหายมากมายจนคุณคาดไม่ถึง

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้จะรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนที่เกินจากความรับผิดชอบของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ โดยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ คือ

ขับขี่อุ่นใจ เมื่อทำประกันรถยนต์

1.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (ประกันชั้น 1)

ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองแบบครบถ้วนที่สุด ทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสีย/เสียหายต่อชีวิต อนามัย และ/หรือ ทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล ทั้งของฝ่ายผู้เอาประกันภัยและฝ่ายคู่กรณี

2.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
ประกันภัยประเภทนี้จะรับผิดชอบคุ้มครองค่าเสียหายในกรณีที่รถยนต์ของผู้เอาประกันภัยสูญหาย หรือเสียหายจากไฟไหม้ รวมถึงค่าเสียหายต่อชีวิต/ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น

3.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต/ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สิน

4.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4

ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น

5.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5

ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต/ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี ซึ่งดูแล้วจะคล้ายกับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (ประกันชั้น 1) แต่ข้อแตกต่างจะอยู่ตรงที่ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้จะรับผิดชอบค่าเสียหายในทรัพย์สินของผู้เอาประกันเฉพาะอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าคุณขับรถไปชนกับต้นไม้ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ เพราะต้นไม้ไม่ใช่ยานพาหนะทางบกนั่นเอง

ปัจจุบันได้มีประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมาในท้องตลาดมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งให้ความคุ้มครองและมีเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป และที่แตกต่างจากการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2, 3, และ 4 ที่กล่าวมาข้างต้น จะถูกรวมเรียกว่าประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 แต่ส่วนใหญ่จะนิยมเรียก ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้ว่า ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ บ้าง ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ บ้าง หรืออาจเป็นชื่อทางการตลาดอื่นๆ ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้กับเราได้ ดังนั้นควรตรวจดูรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ให้ชัดเจน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเราเอง