Monday 15 July 2024 | 12 : 16 pm

พม. จัดประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563 มุ่ง ‘สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่’

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่” โดยมีนางสาวสุนีย์  ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน ผู้แทนสถาบันการศึกษา นักวิชาการ ตัวแทนครอบครัว คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้แทนสตรีจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 50 เขต เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมประมาณ 350 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นางสาวอุษณี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีในการรวมกลุ่มของตัวแทนของครอบครัว ผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของสังคม ในการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2563–2565

โดยมีประเด็นหลักของสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563 คือ “สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่” จำนวน 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การจัดการพื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัว 2. การจัดสวัสดิการครอบครัว ในภาวะวิกฤติ COVID-19 3. การจัดการเชิงนโยบายด้านครอบครัว 4. การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้หญิง 5. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง และ 6.ความเสมอภาคด้านการทำงานของผู้หญิง นางสาวอุษณี กล่าวในตอนท้าย

ซัมซุงจัดใหญ่ เปิดตัว Galaxy Z Series ใหม่ล่าสุด พร้อมขนทัพซุปตาร์ร่วมงาน ‘Unfold Your Story&#...

ซัมซุง เปิดตัวสุดยอดสมาร์ทโฟนจอพับในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ พร้...