Thursday 18 July 2024 | 6 : 26 pm

‘เสริมศักดิ์’ สั่งการเข้มเสริมแกร่ง Supply Side ยกระดับการท่องเที่ยวผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่า

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้านโยบาย IGNITE Thailand’s Tourism สร้างความเข้มแข็งด้าน Supply Side ผ่านพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 ตอกย้ำการสร้างประสบการณ์ในทุกอย่างก้าวผ่านสถานที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว จัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 208-209 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมาย ดร. พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทย แก่ผู้ประกอบการ โฮมสเตย์ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยจากกรมการท่องเที่ยว ทั้งประเภทที่พักเพื่อการท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 426 ราย โดยภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “กรมการท่องเที่ยว ก้าวย่างอย่างยั่งยืน” โดยนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และมีการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบการ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในหัวข้อ “Crowned Excellence : A Majestic Journey Through Accredited Tourism” จุดเริ่มต้นของการเดินทางในการก้าวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย การตัดสินใจขอรับการตรวจประเมิน การปรับปรุง พัฒนา และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และผลตอบรับจากการยกระดับเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยอันเป็นการตอกย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย IGNITE Thailand’s Tourism ด้านการสร้างประสบการณ์ในทุกย่างก้าว

โดยกรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบการ โฮมสเตย์ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความสมบูรณ์แบบด้านการท่องเที่ยว ผ่านการตรวจประเมินด้วยระบบคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จนก้าวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ตอกย้ำนโยบาย IGNITE Thailand’s Tourism ของนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกย่างก้าว ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง นำประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็น Tourism Hub ของโลก ย้ำแนวคิด “เมืองไทยมีดี เที่ยวได้ทั้งปี เที่ยวได้ทุก Season” อีกทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างมูลค่า และคุณค่าให้เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย “ช้างชูงวงเริงร่า” ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวและสาธารณชนทั่วไป รวมทั้งกระตุ้นและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมยกระดับห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้น การบริหารจัดการและการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มและสร้างความยั่งยืนสู่ผู้ประกอบการ มีทั้งสิ้น 56 มาตรฐาน อายุการรับรองมาตรฐาน 3 ปี ครอบคลุมการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ทั้งที่พัก สินค้าและบริการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว ด้านแหล่งท่องเที่ยว และด้านธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานได้รับประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ และการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ สร้างรายได้และเกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ช่วยเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการสถานประกอบการท่องเที่ยว ชุมชน โฮมสเตย์ และมัคคุเทศก์ที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ด้วยความมั่นใจ คุ้มค่า โดยสามารถค้นหาสถานที่ และสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ผ่านทางเว็ปไซต์ tts.dot.go.th และเฟซบุ๊ก Thailand Tourism Standard สำหรับผู้ที่สนใจก้าวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.0-2141-3235 และอีเมล tsactourism@gmail.com