Tuesday 18 June 2024 | 11 : 12 pm

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ชูศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าและหัตถกรรม เปิดพื้นที่จัดแสดงสินค้าสร้างรายได้สู่ชุมชน จากผู้ประกอบการ OTOP ภาคใต้

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP จัดงาน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการประเภทผ้าและหัตถกรรม จุดดำเนินการที่ 2 รุ่นที่ 2 จังหวัดสงขลา” โดยมี นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในงานพบกับกิจกรรมการให้คำปรึกษา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการประเภทผ้า และหัตถกรรม งานครั้งนี้ มีเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงานอาทิ พัฒนาการจังหวัดในโซนภาคใต้ พร้อมด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย และงานหัตถกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและโซนภาคใต้ กว่า 100 คน ร่วมในพิธีฯ

และได้รับเกียรติจากคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเข้าร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ อาทิ นายภูภวิศ กฤตพลนารา ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น, ดร.ศรินดา จามรมาน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลายผ้าและพัฒนาผ้าไทย, อาจารย์ ดร.ณพงศ หอมแย้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น, อาจารย์ ดร.ณัฐวรรธน์ วิวัฒน์กิจภูวดล ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายช่องทางการตลาด, นางสาวศรุดา กันทวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมัดย้อม, อาจารย์ ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นใยและการย้อมสีธรรมชาติ (BCG), ร่วมให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทยและงานหัตกรรม ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์สปา จังหวัดสงขลา