Thursday 18 July 2024 | 10 : 16 pm

‘กรมโรงงานอุตสาหกรรม’ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับสถานประกอบการ SMEs

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับสถานประกอบการ SMEs ที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น…

เมื่อเร็วๆ นี้ นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา “เคล็ดลับการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการ” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ต้องการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ล้าสมัย ได้รับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรม และได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนดอกเบี้ยต่ำจากนโยบายภาครัฐ ( Soft Loan) ผ่านสถาบันการเงิน หรือการขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงการนำเครื่องจักรมาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการ ค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่

นายพรยศ กลั่นกรอง ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในปีนี้ มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 146 ราย และได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 107 ราย จำนวน 2,131 เครื่อง รวมถึงการฝึกอบรมเชิงลึกหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต การใช้นวัตกรรม ลดต้นทุนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ให้แก่ผู้ประกอบการและมีผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับเกียรติบัตรจำนวน 81 คน

ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม กล่าวว่า โครงการนี้จะให้การบริการ 3 ด้าน บริการด้านที่ 1 การจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยงานต่างๆ บริการด้านที่ 2 การจัดฝึกอบรมเชิงลึก เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบเครื่องจักรของผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บริการด้านที่ 3 การดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักรเพื่อจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำไปประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงิน หรือขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI หรือขอรับการสนับสนุนการลงทุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.machinefund.org

ร่วมส่งแรงใจ! เชียร์เยาวชนไทยสู่เชฟอาชีพ ทีมไหนจะคว้าแชมป์ ในการแข่งขัน ‘Gourmet & Cuisine...

นิตยสารกูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน จับมือพาร์ทเนอร์ชั้นนำในธุรกิจอาหารเมืองไ...