Saturday 9 December 2023 | 9 : 35 pm

โฆษก อว. นำทีมอาสาสมัคร Clear And Clean โรงพยาบาลสนามทั่วไทย เป้าหมาย ‘คืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน’

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่า ขณะนี้ อว.ได้จัดทำโครงการ “ส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน” โดยมีเป้าหมายลงพื้นที่ไปทำความสะอาดศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อหวังคืนพื้นที่สะอาด ปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัยให้กับชุมชน ซึ่งคาดว่าช่วงแรกจะทำนำร่องก่อน 35 แห่ง ก่อนขยายไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

“โครงการนี้มีอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมถึงแนวทางการปฏิบัติในการทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลสนาม โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ซึ่งมีความรู้ในเรื่องวิธีการเตรียมสารฆ่าเชื้อ วิธีทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเป็นอย่างดี ขอให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าทุกพื้นที่สะอาด ปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัยแน่นอน”

Latest