Wednesday 17 July 2024 | 11 : 02 pm

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ครบรอบ 110 ปี จัดกิจกรรมใหญ่แห่งปี ส่งมอบความดีที่ยั่งยืน

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง องค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ และสังคมไทย ฉลอง “ครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งปี เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมไทยภายใต้แนวคิด “ความดีที่ยั่งยืน” พร้อมมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รวมมูลค่า 110 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลของส่วนราชการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 37 แห่งทั่วประเทศ

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า “ปัจจุบัน การบำเพ็ญกุศล สาธารณ ประโยชน์ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ได้ขยายขอบข่ายงานไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ทำให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นองค์กรสาธารณกุศลการกุศลขนาดใหญ่ ที่มีผลงานการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และเอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างครบวงจรชีวิต คือ เกิด แก่ เจ็บ และการตาย โดยไม่จำกัดชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และวัย อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ต้องการความช่วยเหลืออีกมากในสังคมไทย และในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งครบรอบ 110 ปี ทางมูลนิธิฯ และหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จึงมีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นภายใต้แนวคิด “ความดีที่ยั่งยืน” โดยจะมีการกิจกรรมต่างๆ ขึ้นตลอดปี 2563

สำหรับกิจกรรมพิเศษที่จะทยอยจัดตลอดปีนี้ อาทิ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะจัดกิจกรรมนันทนาการ พร้อมตั้งโรงทานและบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามชุมชนต่างๆ รวมทั้งก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ หน่วยงานในเครือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและที่สำคัญในปีนี้จะมีการจัดสร้างพระหลวงปู่ไต้ฮง รุ่นฉลอง 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาด้านภาษาจีน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์, เปิดศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ, จัดทำโครงการ มฉก. บริการชุมชน และจัดโครงการ “สุขภาพดีถ้วนหน้า 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” เพื่อสอนไท้เก๊กให้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์ ดำเนินการปรับปรุงอาคารประกันสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ ประกันสังคมของโรงพยาบาล และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและแพทย์แผนจีน พร้อมทั้งมีหน่วยแพทย์จีนออกไปให้บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ และการจัดกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน เป็นต้น

และในวันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ ตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิด และเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เป็นต้น รวมมูลค่า 110 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลของส่วนราชการในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 11 แห่ง และโรงพยาบาลในท้องถิ่นห่างไกลในต่างจังหวัด 22 จังหวัด จำนวน 26 แห่ง รวมทั่วประเทศ จำนวน 37 แห่ง เนื่องจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งให้ความสำคัญในการ “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” และเห็นว่ายังมีโรงพยาบาลอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นยิ่ง ถึงแม้โรงพยาบาลเหล่านั้น จะมีบุคคลากรที่มีความรู้และความสามารถ แต่หากขาดซึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ก็มิอาจช่วยชีวิต รักษาชีวิตประชาชนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

สำหรับโรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ที่มูลนิธิฯ ได้ส่งมอบแห่งอุปกรณ์และ เครื่องมือทางการแพทย์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสิรินธร, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลเลิดสิน, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก, โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลลำลูกกา, โรงพยาบาลสันทราย, โรงพยาบาลเวียงแหง, โรงพยาบาลแม่จัน, โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา, โรงพยาบาลพุทธโสธร, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบางบูชา, โรงพยาบาลกบินทร์บุรี, โรงพยาบาลโพธิ์ทอง, โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง, โรงพยาบาลเชียงคำ, โรงพยาบาลหัวหิน, โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงพยาบาลอุทัยธานี, โรงพยาบาลหนองบัวลำภู, โรงพยาบาลอินทร์บุรี, โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์, โรงพยาบาลเสนา, โรงพยาบาลกระทุ่มแบน, โรงพยาบาลนครนายก, โรงพยาบาลดำเนินสะดวก, โรงพยาบาลสกลนคร, โรงพยาบาลป่าโมก, โรงพยาบาลบางสะพาน, โรงพยาบาลอุ้มผาง และโรงพยาบาลท่าสองยาง