Sunday 14 April 2024 | 3 : 15 am

ซีพี ชูแนวคิด ‘การทำเพื่อผู้อื่น สร้างคุณค่าได้ ตลอดไป ไม่สิ้นสุด’ นำทางก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 แห่งการเติบโต สร้างธุรกิจเพื่อประโยชน์ในอนาคตให้กับประเทศและโลก สร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ’เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน’

นายวิเชียร จึงวิโรจน์ ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบรอบ 100 ปี เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์กำลังก้าวสู่ศตวรรษที่ 2ของการดำเนินธุรกิจ ในโอกาสนี้คณะอำนวยการ โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบรอบ 100 ปี โดยนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานคณะอำนวยการ นายณรงค์ เจียรวนนท์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการคณะอำนวยการ โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบรอบ 100 ปีได้ผนึกกำลังทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ สร้างพลังสามัคคีในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเดินต่อไปในอนาคตสู่ศตวรรษที่ 2โดยมีเป้าหมายให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยและทุกประเทศที่เข้าไปลงทุนเหมือนดังเช่นหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา ในการนี้จึงสร้างสรรค์ภาพยนต์สั้นชื่อ “เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยย้อนศตวรรษไปสู่จุดเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจของซีพี ที่ร้าน “เจียไต๋จึง” ซึ่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักตราเรือบิน ธุรกิจแรกของบริษัทฯ ก่อตั้งโดยนายเจี่ย เอ็กชอ บิดาของนายธนินท์  เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือซีพี ซึ่งได้วางรากฐานปรากฏชัดได้แก่ การระบุวันหมดอายุของเมล็ดพันธุ์ลงบนทุกๆ ซองผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน และยินดีรับเมล็ดพันธุ์ที่หมดอายุคืน ด้วยเห็นว่าหากเกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ที่หมดอายุไปปลูกจะเสียหายและส่งผลให้เกษตรกรและครอบครัวเดือดร้อนถือเป็นจุดเริ่มของปรัชญา “การทำเพื่อผู้อื่น สร้างคุณค่าได้ ตลอดไป ไม่สิ้นสุด” ซึ่งก็คือคุณธรรมและความซื่อสัตย์ที่ซีพีได้สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และจะยึดมั่นต่อไปถึงในอนาคตอีก 100 ปีต่อไป

นายวิเชียร จึงวิโรจน์

ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา ซีพีเติบโตโดยยึดมั่นในค่านิยม 6 ประการ อันได้แก่ ปรัชญาสามประโยชน์ คือ การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การทำเร็วและมีคุณภาพ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย อีกทั้งการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ค่านิยม 6 ประการนี้ช่วยให้เครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถปรับตัวปรับแผนในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนได้จนจนถึงปัจจุบัน เป็นค่านิยมที่จะยึดมั่นตลอดไปเพื่อก้าวข้ามความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นอย่างครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 

“คณะอำนวยการ โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบรอบ 100 ปี เชื่อมั่นว่า แนวคิดการทำเพื่อผู้อื่น สร้างคุณค่าได้ ตลอดไป ไม่สิ้นสุด จะสื่อให้เห็นถึงคุณค่าของการทำเพื่อผู้อื่น  และมั่นใจว่า  ปรัชญา “การทำเพื่อผู้อื่น จะไม่มีวันหมดอายุ” และจะนำซีพีเติบโตสร้างธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศไทยและทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน” นายวิเชียร กล่าว และกล่าวต่อไปว่า 100ปีจากนี้ไป ไม่ว่าซีพีจะเผชิญกับปัญหาและความท้าทายของโลกเพียงใด ก็พร้อมที่จะปรับตัว ไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างคุณค่า พัฒนาและแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการสร้างอาหารคน อาหารสมอง  เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่พร้อมส่งมอบประโยชน์สูงสุดให้ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ”

นอกจากนี้ยังหวังว่าภาพยนตร์สั้นเรื่องเมล็ดพันธุ์เพื่อความยั่งยืนจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตไปเป็นกำลังหลักของชาติมาร่วมทำความดี เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัว ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ พร้อมทำเพื่อผู้อื่นด้วยใจ เพื่อสร้างคุณค่าที่ไม่สิ้นสุด ร่วมสร้างวันพรุ่งที่ดีกว่าของเราทุกคนไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

สำหรับภาพยนตร์สั้น “เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” มีกำหนดเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป สามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=jvNVfRyW8QE

เพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=820639473201705&id=100057669781082

#ซีพี100ปี #คุณค่าที่ไม่มีวันหมดอายุ #ซีพีเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า