Thursday 18 July 2024 | 12 : 02 am

สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับวิทยาลัยในเครือไทย–เทค มอบเกียรติบัตรแก่แม่ตัวอย่าง ปี 2562

สมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับวิทยาลัยในเครือไทย–เทค มอบเกียรติบัตรแก่แม่ตัวอย่าง ประจำปี 2562 จำนวน 410 คน โดยคัดเลือกแม่ตัวอย่างจาก 5 ประเภท ได้แก่ แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร แม่ผู้ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้เสียสละ และแม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง พร้อมสำนึกถึงพระคุณของแม่

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ To be number one และเลขาธิการมูลนิธิ To be number one เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ฉาย ชั้น 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ โดยมี นายสุเทพ ตั๊นประเสริฐ นายกสมาคมคนของแผ่นดิน กล่าวรายงาน

ซึ่งพิธีมอบเกียรติบัตร แม่ตัวอย่าง ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสมาคมคนของแผ่นดินและวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เพื่อสรรหาและคัดเลือกแม่ตัวอย่าง ที่ให้การอบรมสั่งสอนบุตร เป็นคนดี มีศีลธรรม ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุข และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาจนประสบผลสำเร็จ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมด้วยดีเสมอมา เข้ารับเกียรติบัตรแม่ตัวอย่างเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง เพื่อให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ และให้แม่เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ตัวอย่างประจำปี 2562 แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1) แม่ผู้เป็นเกษตรกร คัดเลือกจากแม่ที่มีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ความมานะอดทนทำให้ลูกได้รับการศึกษา มีอาชีพสุจริต มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

2) แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร คัดเลือกจากแม่ที่มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ และในการเลี้ยงดูบุตรด้วยความเสียสละอย่างสูง อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ความมานะอดทน ทำให้ลูกได้รับการศึกษา มีอาชีพสุจริต มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

3) แม่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คัดเลือกจากแม่ผู้ที่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคม ทำหน้าที่ต่อบุพการีและภรรยาโดยไม่บกพร่องและทำหน้าที่ของแม่ที่ดี ให้การอบรมเลี้ยงดูลูกให้มีความรู้ ความประพฤติดี มีอาชีพสุจริต มีความประพฤติที่ดี มีอาชีพสุจริต

4) แม่ของผู้เสียสละ คัดเลือกจากแม่ที่มีลูกเป็นทหาร ตำรวจ หรือ อาสาสมัคร ซึ่งได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อย การบรรเทาสาธารณภัยโดยได้ประกอบวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่อง หรือ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัดสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป

5) แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คัดเลือกจากแม่ที่มีลูกซึ่งได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ มีความประพฤติดี มีอาชีพสุจริต เป็นที่ยอมรับของสังคม และสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป

ซึ่งในปีนี้มีแม่ตัวอย่างที่เข้ารับเกียรติบัตร ประกอบด้วย แม่ของนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค และผู้มีอุปการะคุณจากสมาคมคนของแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 410 คน