Thursday 18 July 2024 | 9 : 15 pm

พม. เตรียมจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9 รับเด็กที่เป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด

25 มิ.ย.2562 นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าว “โครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9” เพื่อให้เด็กที่เป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างประเทศได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดและนำประสบการณ์ไปเผยแพร่ในประเทศที่ตนอาศัยและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้บุตรบุญธรรมไทยกลับมาช่วยเหลือเด็กไทยและสังคมไทยต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสวัสดิการเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะการจัดหาครอบครัวทดแทนถาวรในรูปแบบครอบครัวบุญธรรม การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ป้องกันการลักพา การซื้อขายเด็ก การจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้กับเด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง ด้อยโอกาส ให้ได้รับบริการคุ้มครอง พัฒนาคุณภาพชีวิตในลักษณะครอบครัวทดแทนถาวร หรือครอบครัวบุญธรรมอย่างสมบูรณ์ เป็นไปตามแนวคิดสากลของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือเกี่ยวกับการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ (Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption) ที่ประเทศไทยร่วมลงนามเป็นประเทศภาคี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรบุญธรรมพัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ได้มีโอกาสเติบโตในบรรยากาศของครอบครัว ซึ่งการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ จะสามารถเอื้อประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้ หากเด็กไม่สามารถมีครอบครัวที่เหมาะสมในประเทศ นอกจากการจัดหาครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสมให้เด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้า เด็กในเครือญาติทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยังมีกิจกรรมการติดตามผลเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมกับครอบครัวบุญธรรมชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างประเทศ

สำหรับการจัดโครงการสู่มาตุภูมิ หรือ Nativeland Visit Program นั้นเป็นโครงการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดขึ้นเพื่อติดตามผลเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างประเทศ และพาบุตรบุญธรรมไทยเยี่ยมสถานสงเคราะห์ที่เด็กเคยอยู่ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เด็กได้เกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของเด็ก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 8 ครั้ง โดยมีการจัดงานขึ้นทุกๆ 3-4 ปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ซึ่งในปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จัดงานขึ้นเนื่องในโอกาสการครบรอบ 40 ปีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่รับผิดชอบและดูแลงานด้านบุตรบุญธรรม โดยจะมีการจัดประชุมด้านการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศจากหลากหลายประเทศ

งานโครงการสู่มาตุภูมินี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด ได้แก่ การเข้าพบและคารวะนายกรัฐมนตรี หรือผู้บริหารระดับประเทศของไทย พิธีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ การเยี่ยมสงเคราะห์ที่บุตรบุญธรรมไทยเคยพำนักอาศัยอยู่ก่อนจะถูกรับเป็นบุตรบุญธรรม การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่จังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม ในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น

“การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีครอบครัวบุญธรรมและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 114 ครอบครัว จำนวน 357 คน และมีเจ้าหน้าที่องค์การและหน่วยงานบุตรบุญธรรมจากประเทศเข้าร่วมประชุมด้านบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ จำนวน 49 คน รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 406 คน จากประเทศที่เข้าร่วม 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ อังกฤษ แคนาดา สวีเดน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี นิวซีแลนด์ อิตาลี เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง” ซึ่งได้รับการตอบรับการเข้าร่วมงานเป็นอย่างดี รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวในตอนท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โทร 02-3068821 Email : adoption@dcy.go.th

ร่วมส่งแรงใจ! เชียร์เยาวชนไทยสู่เชฟอาชีพ ทีมไหนจะคว้าแชมป์ ในการแข่งขัน ‘Gourmet & Cuisine...

นิตยสารกูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน จับมือพาร์ทเนอร์ชั้นนำในธุรกิจอาหารเมืองไ...