Sunday 2 April 2023 | 5 : 57 pm

บำรุงราษฎร์ นำร่องใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย คัดกรองไวรัสโคโรนา

บำรุงราษฎร์ เสริมความเชื่อมั่น นำร่องติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermal imaging cameras) ณ จุดทางเข้า ซึ่งสามารถตรวจพบผู้มีอาการไข้ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ผู้มาเยือนและพนักงานของโรงพยาบาล

Latest