Sunday 23 June 2024 | 7 : 35 am

บ้านหลังที่สอง มุ่งเน้นการเป็นองค์กรคุณธรรม ด้วย 2 มือ 1 ใจ กับ KTBGS

ขึ้นชื่อว่าเป็นทรัพยากร “คน” แล้ว ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเองกันทุกคน การสร้างคนให้มีคุณภาพ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสังคมที่เราอาศัยอยู่ KTBGS หรือ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้คุณค่ากับทรัพยากร “คน” เป็นสิ่งแรกเสมอ เพราะคนจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเจริญให้ชาติต่อไป

อรจรรยา จันทวรสุทธิ์

อรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท KTBGS ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า “คน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่ควรปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ ความเป็นมืออาชีพ และใจรักการบริการ ยิ่งเป็นพนักงานในธุรกิจบริการขนส่งทรัพย์สิน งานบริการรักษาความปลอดภัย งานบริการรักษาความสะอาด และงานบริการหลังบ้าน ด้วยแล้ว ยิ่งขาดสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เลย ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด หรือ KTBGS บริษัทในกลุ่มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการกับธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงิน ได้วางรากฐานสำคัญของการพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ด้วยแนวทาง KTBGS Empower Social Sustainability เป็นหนึ่งในการบ่มเพาะพนักงานภายใต้แนวคิด โดยมุ่งเน้นมิติด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม โดยเราเชื่อว่าทั้ง 3 มิติ มีความเชื่อมโยงต่อกัน และเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนให้กับองค์กร สังคม และประเทศชาติ

KTBGS มุ่งหวังสร้างองค์กรให้เป็นบ้านหลังที่สองสำหรับพนักงานทุกคน โดยเน้นการสร้างคุณธรรมให้กับพนักงาน พร้อมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร เพื่อที่พนักงานในองค์กร จะได้มีจิตสำนึกในเรื่องของคุณธรรม และสามารถส่งผลจากภายในไปสู่ภายนอกองค์กรได้ อีกทั้งบริษัทเน้นการทำกิจกรรม CSR อยู่เสมอเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงาน เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้องค์กรเดียวกัน อย่างมีความสุข และเอื้อเฟื้อต่อกัน ด้วยเหตุผลที่ว่า “คุณธรรม” เกิดจากจุดเล็กๆ คือ ตัวบุคคล แล้วจึงขยายสู่สังคมและประเทศต่อไป ซึ่งการศึกษา + ศาสนา เป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อหลอม “คน” ให้เป็นคนดี

ทั้งนี้การจะสร้างคุณธรรมให้กับพนักงานในองค์กรได้ อย่างแรกต้องทำให้พนักงานรู้สึกปลอดภัย และมีความอุ่นใจ ในการทำงานให้กับทางบริษัท ซึ่งถ้าพนักงานมีความปลอดภัย และไร้ความกังวลในการทำงาน จะทำให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งถือว่าบริษัท KTBGS ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยสามารถวัดผลได้จากระยะเวลาการทำงานของพนักงาน และการลาออกของพนักงาน ถือเป็นอัตราที่ต่ำมาก

อีกทั้ง KTBGS ยังได้ต่อยอดการสร้างคุณธรรมในบ้านหลังที่สองด้วย โครงการ 2 มือ 1 ใจ ให้กับพนักงานสู่ความเป็นองค์กรคุณธรรม ความหมายของโครงการ 2 มือ 1 ใจ นั่นคือ มือที่หนึ่งมือสะอาด มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริตคดโกงผู้อื่นและมีคุณธรรม มือที่ 2 มืออาชีพ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน หมั่นพัฒนาเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และอีก 1 ใจ คือใจบริการ พฤติกรรมและการกระทำ ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โดยการแสดงออก กิริยา + วาจา + จิตใจ ซึ่งเมื่อรวมทั้งสามอย่างเข้าด้วยกัน ก็จะเป็น DNA ชั้นดีให้กับพนักงานในองค์กร

นอกเหนือจากนั้น บริษัทได้จัดทำโครงการ Happy Money เสมือนว่าพนักงานทุกคนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งปลูกฝังให้รู้จักสถานะการเงินจากการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายบัญชีครัวเรือน เมื่อมองเห็นภาพรวมแล้ว ทำให้สามารถอุดรูรั่วทางการเงินได้ นอกจากนี้บริษัทยังเปิดช่องทางตลาดนัดคุณธรรมและตลาดนัดออนไลน์ผ่าน Facebook Group เพื่อพนักงานทุกคนสามารถลงขายสินค้าหรือขายของออนไลน์สร้างรายได้เสริม แต่ในทางกลับกันนั้นยังคงต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมๆ กัน และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ บริษัทมุ่งหวังอยากให้พนักงานมี สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี สุขภาพเงินดี ซึ่งทั้งหมดนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งที่สร้างความสุข และเมื่อพนักงานของเราทำงานอย่างมีความสุข หมดห่วงความกังวลแล้วนั้น จึงเป็นเรื่องไม่ยากที่พนักงานจะให้ใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใส่ใจในรายละเอียดของงานมากขึ้น  ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้หล่อหลอมออกมาเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคน KTBGS ในแบบฉบับ “2 มือ 1 ใจ”

จากโครงการ Happy Money ที่บริษัทได้สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินมากว่า 2 ปีนั้น แม้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควร แต่ท้ายสุดแล้วบทเรียนจากวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้เรียนรู้ว่าการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญมาก นอกจากทำให้ตัวเองมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถส่งต่อความรู้นี้ให้กับคนในครอบครัว คนรอบข้าง และสังคม ได้อย่างยั่งยืน

“…เมื่อพายุมา เราจะสร้างกำแพงกันลม หรือ จะสร้างกังหัน…”

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ถือว่าภาพรวมของ KTBGS คือการสร้าง DNA ที่แข็งแรงให้กับพนักงานในองค์กร พร้อมทั้งสามารถต่อยอดสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผลักดันให้เป็นผลสำเร็จและออกไปเป็นตัวอย่างให้กับสังคมภายนอกได้ ในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต และการแสดงออกของกายวาจาใจอย่างบริสุทธิ์ ซึ่งเมื่อทั้งหมดรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถทำให้องค์กรนั้นๆ มีคุณธรรมเกิดขึ้น และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป และมีความอบอุ่นใจภายใต้บ้านหลังที่สองขององค์กรแห่งนี้

คนรักอาหารทะเลห้ามพลาด! เทศกาลอาหาร DUEL DISTRICT เปิดสนามดวลความอร่อย ระหว่าง ‘ซีฟู้ดชาวประมง...

ออล ออฟ ลัค จับมือ สยามพารากอน เปิดสนามดวลความอร่อย ณ พาร์ค พารากอน ระหว่า...