Wednesday 17 April 2024 | 1 : 16 pm

จะ Transform องค์กรทั้งที ทำอย่างไรให้สำเร็จ?

ท่ามกลางกระแสของโลกในปัจจุบัน โรคระบาด สงคราม สภาวะทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และการแข่งขันที่สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงไปได้ และการเปลี่ยน แปลงก็วิ่งมาหาพวกเราบ่อยกว่าที่คุณคิด จากการเก็บข้อมูลของ WalkMe พบว่า มีองค์กรที่ Transform ล้มเหลวจากสูงถึง 66% หรือเกินกว่าครึ่ง!!!

มีเพียง 34% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ ต้องทำอย่างไร? หากองค์กรต้องการให้พนักงานปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง พวกเขาจะต้อง :

1. มีการสื่อสารแบบสองทาง

2. ทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าด้วยการขอความคิดเห็นจากพวกเขา

3. อยู่เคียงข้างพนักงานให้สามารถผ่านทุกย่างก้าวของการเปลี่ยนแปลง

4. สร้างกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานมากขึ้น

4 ปัจจัยที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงดีขึ้น….

  1. #ระยะเวลา ระยะเวลาเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤตการณ์ที่เราต้องเผชิญ จาก Harvard Business Review แสดงให้เห็นว่า โครงการระยะยาวที่มีการตรวจสอบบ่อยครั้ง จะมีอัตราความสำเร็จที่สูงกว่าโครงการระยะสั้นที่ไม่มีการตรวจสอบ
  2. #ความซื่อตรง องค์กรควรเลือกผู้นำทีมที่สามารถนำพาพนักงานไปสู่ความสำเร็จ ที่สำคัญที่สุด ผู้นำควรชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้
  3. #ความมุ่งมั่น ความมุ่งมั่นเป็นความรู้สึกร่วมกันระหว่างองค์กรและพนักงาน ในเมื่อองค์กรคาดหวังให้พนักงานปฏิบัติตามกลยุทธ์ องค์กรเองก็ควรให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนด้วยเช่นกัน ไม่ใช่แค่กับระดับหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการ แต่เป็น ทุกคน! เพราะสิ่งที่คุณมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดี พนักงานอาจไม่ได้คิดเช่นนั้น
  4. #ความพยายาม ในขณะที่กำลังวางแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลง องค์กรมักหลงลืมไปว่าพนักงานของตนมีหน้าที่รับผิดชอบประจำวันอยู่แล้ว การใช้กลยุทธ์ที่ส่งผลให้ปริมาณงานของพนักงานเพิ่มขึ้นถึง 30-40% จะทำให้เกิดการต่อต้านและการเปลี่ยนแปลงก็จะล้มเหลว จึงควรมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงานประจำไม่ควรมีมากจนเกินไป ถ้าเป็นไปได้ พยายามอย่าให้เกิน 10% ของปริมาณงานของพนักงานแต่ละคน

แล้วอะไรทำให้การเปลี่ยนแปลงล้มเหลว?….

  • 1 ใน 3 ของ CEO ยอมรับว่าพวกเขาล้มเหลวในการบรรลุผลจากการเปลี่ยนแปลงในอดีตเมื่อมีการนำกลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ภายในองค์กร ดังนั้น อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงล้มเหลว
  • การประเมินการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานที่ต่ำไป อุปสรรคที่พบบ่อยที่สุดของความล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงคือ 37% ของผู้บริหารมักจะมองข้ามความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานภายในองค์กร และผลกระทบที่พนักงานต้องเผชิญระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
  • การต่อต้านจากพนักงาน ส่วนที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงองค์กรก็คือความร่วมมือจากพนักงาน หากพนักงานไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแล้ว การเปลี่ยนแปลงจะไม่สำเร็จ ด้วยเหตุนี้ การต่อต้านของพนักงานในการเปลี่ยนแปลงที่ ผนวกกับการขาดการสนับสนุนด้านการจัดการจากผู้บริหาร จะทำให้การเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 70% ประสบความล้มเหลว
  • ขาดการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูง หากผู้บริหารขาดการสื่อสาร ความชัดเจน และไม่สามารถจัดการกับปริมาณงานได้ จะทำให้เกิดวิกฤตภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงาน ซึ่งเป็นสภาวะของความอ่อนล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ จากการสำรวจของ Gallup กับพนักงาน full time กว่า 7,500 คน พบว่า 2 ใน 3 ของพนักงานรู้สึกหมดไฟในการทำงาน ผลที่ได้คือ ภาวะหมดไฟของพนักงานทำให้สูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม แรงจูงใจ ความอดทน และยังทำให้ความเครียดเพิ่มขึ้นด้วย

#คุณสามารถทำอะไรเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงประสบความสำเร็จ? การจะทำให้การเปลี่ยนแปลงประสบความสำเร็จได้นั้น คุณจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า การเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่อะไร แล้วกำหนดผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อนำไปสู่ทิศทางและแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ชัดเจน ที่สำคัญ อย่าลืมพนักงานของคุณ คอยสนับสนุน ให้กำลังใจ ให้ความสำคัญ และอยู่เคียงข้างพวกเขาตลอดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดทีมงานที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่น และที่ขาดไปไม่ได้ ต้องคอยเฝ้าติดตามและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วย