Monday 15 July 2024 | 12 : 54 pm

จุฬาฯ ชูบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อธิการบดีจุฬาฯ ย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยในการบุกเบิกองค์ความรู้ สร้างงานวิชาการและวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศและสังคมไทย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับ 17 เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน “ จุฬาฯ พบสื่อมวลชน” (CU Meet the Press) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจุฬาฯ กับสื่อมวลชนทุกแขนง  รวมทั้งนำเสนอโครงการต่างๆ ของจุฬาฯ ที่ได้ดำเนินการมา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ (UN)

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าปัจจุบันเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประเด็นสำคัญในระดับสากลที่สหประชาชาติและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นตรงกันว่าจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมายที่ UN ได้กำหนดไว้ภายในปี 2030 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งครอบคลุมการแก้ปัญหาของโลกเราในยุคปัจจุบัน จุฬาฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอดผ่านภารกิจ 4 ด้านหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่

1.การเรียนการสอนและการเรียนรู้ (Teaching and Learning)

2.การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (Research and Innovation)

3.การกำหนดนโยบายและการดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย (Policy and Operation)

4.การสร้างความเชื่อมโยงและผูกพันกับสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก (Outreach and Engagement)

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

หลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตจุฬาฯ และนิสิตเก่า เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจทั้ง 4 ด้านดังกล่าว ซึ่งตอบสนองเป้าหมาย SDGs ในข้อต่างๆ ด้วย

“จุฬาฯ ได้รวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ที่กำลังดำเนินการซึ่งสอดคล้องกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อและภารกิจของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.sustainability.chula.ac.th  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการช่วยสร้างความตระหนักให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในการสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ หรืออาจจะมาร่วมมือกับจุฬาฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยแก้ไขปัญหาในประเทศ ตลอดจนปัญหาที่มีร่วมกันในสังคมโลกอย่างยั่งยืนต่อไป” อธิการบดีจุฬาฯ กล่าว

ส่วนหนึ่งของโครงการต่างๆ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการและสอดคล้องกับ SDGs ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าว เช่น

Chula MOOC(SDGs 4, 8, 9) คอร์สเรียนออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด” สามารถเรียนได้ทุกวัยและอาชีพ เรียนฟรี สอนโดยคณาจารย์จุฬาฯ

โครงการ “จุฬาฯ-ชนบท” (SDGs 1, 4, 10, 11, 16) โครงการที่เพิ่มโอกาสความเท่าเทียมกันทางการศึกษา เปิดรับนักเรียนที่เรียนดี และประพฤติดีแต่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาในจุฬาฯ โดยได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ   

โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค (SDGs 3, 4, 11, 12) ผลงานของอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯเพื่อศึกษาปัญหาโภชนาการที่เกิดกับพระสงฆ์ พัฒนาสื่อที่ช่วยแก้ไขปัญหาโภชนาการของพระสงฆ์ ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์อย่างยั่งยืน

โครงการจุฬาฯ สามัคคี (SDGs 3, 4, 10, 11, 13, 15, 16, 17) รวมพลังชาวจุฬาฯ และนิสิตเก่า ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและช่วยเหลือสังคม

Smart Farming ฟาร์มฉลาดเพื่อเกษตรกรโคนมไทย (SDGs 1,3,4,9,10) เป็นงานวิจัยเชิงบูรณาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับผู้เลี้ยงโคนม ในการจัดการฟาร์มโคนมเพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยงโคนมในสภาพอากาศร้อนชื้น

แคร์สักนิด ชีวิตเปื้อนฝุ่น (SDGs 3, 7, 9, 11, 13) จุฬาฯ สร้างการเรียนรู้อยู่กับฝุ่น PM2.5 อย่างปลอดภัย ด้วยการเพิ่มเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ตามจุดต่างๆ ในจุฬาฯ และพื้นที่ใกล้เคียง เผยแพร่ข้อมูลปริมาณฝุ่น PM2.5 และดัชนีคุณภาพอากาศทาง http://www.bems.chula.ac.th/web/pm2.5/#/รวมทั้งให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ

โครงการใช้ราไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูป่าไม้ประจำถิ่นในประเทศ (SDGs 1, 2, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17) ผลงานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้กล้าไม้แข็งแรงและเพิ่มโอกาสในการรอดตายหลังการย้ายปลูกแล้ว ราไมคอร์ไรซายังช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านเห็ดกินได้ ทำให้ชุมชนกว่า 10 จังหวัดทั่วประเทศไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

-ราษฎร์จุฬาร่วมใจขจัดภัยพิษสุนัขบ้า เพื่อชุมชนต้นแบบแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างยั่งยืน (SDGs 3, 4,11)คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการดังกล่าวที่ ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561–2563) เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบที่เข้าใจและร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้บริการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมวในชุมชน และลดอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรสุนัขและแมว  รวมทั้งยังมีกิจกรรมเสริมความรู้อื่นๆ ด้วย

ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นพันธกิจในการบูรณาการความรู้จากงานวิจัย วิชาการ เผยแพร่สู่สังคมไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านโครงการต่างๆ เช่น

โครงการ “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นและชุมชนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการโดยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับนักวิจัยจาก 11 คณะและสถาบัน

จุฬาฯ นำความรู้พัฒนาแก้ไขปัญหา จ.น่านโดยร่วมมือกับจังหวัดน่าน นำองค์ความรู้ไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาจังหวัดน่านได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด

-โครงการพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงานของจุฬาฯ :  ระบบซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ ร่วมมือการไฟฟ้านครหลวง และบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)เพื่อขับเคลื่อนวิถีชีวิตเมืองมหานครอัจฉริยะ เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน และรถยนต์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          

โครงการ “Upskilling / Reskilling Industrial Workforce for Thailand 4.0 : Data Science Pathway Western Digital and CHULA MOOC Achieve” คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับหน่วยงานและองค์กร เน้นพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science/Data Analytics) เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

ซัมซุงจัดใหญ่ เปิดตัว Galaxy Z Series ใหม่ล่าสุด พร้อมขนทัพซุปตาร์ร่วมงาน ‘Unfold Your Story&#...

ซัมซุง เปิดตัวสุดยอดสมาร์ทโฟนจอพับในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ พร้...