Tuesday 16 April 2024 | 6 : 09 am

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ บริจาคสิ่งของและอุปกรณ์มูลค่า 380,000 บาท ให้กับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) ซึ่งนำโดยนายโยชิฮิโระ ซูเกตะ ประธานส่วนความช่วยเหลือสังคม คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม (จากบริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด) ได้ทำการบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับบริการในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคที่ 1 (IRC) จังหวัดปทุมธานี มูลค่าทั้งหมดประมาณ 380,000 บาท ซึ่งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคที่ 1 นี้อยู่ภายใต้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รายการสิ่งของที่ทางหอการค้า-ญี่ปุ่นนำมาบริจาคจะประกอบไปด้วย รถเข็นสำหรับคนพิการ ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน แว่นสายตา อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัว และอุปกรณ์เพื่อความผ่อนคลายและสร้างความบันเทิงสำหรับผู้ที่มาพักฟื้น สิ่งเหล่านี้ที่แล้วแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อผู้ที่เข้ารับการฟื้นฟู เนื่องจากได้รับการบาดเจ็บจากการทำงาน เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในขณะที่อยู่ในศูนย์พักฟื้นแห่งนี้

ปัจจุบันประเทศไทยมีบุคคลทุพพลภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการทำงานมากขึ้น จึงส่งผลทำให้คนเหล่านั้นไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองได้ แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีความตั้งใจที่อยากจะกลับไปทำงานเหมือนอย่างคนปกติทั่วไป ทางกระทรวงแรงงานจึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับบุคคลเหล่านั้น และเนื่องในโอกาสฉลองครบ 70 ปี ของกลุ่มธุรกิจของชาวต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมไทยโดยการมอบสิ่งของและอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูบุคคลทุพพลภาพให้กลับมาทำงานหรือกลับคืนสู่สังคมได้อีกครั้ง ซึ่งหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ มีเป้าหมายสนับสนุนผู้คนจากหลากหลายอาชีพให้มีงานทำและช่วยเหลือสังคมไทยที่กำลังประสบปัญหาการเกิดลดลงและการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน

ทางหอการค้าญี่ปุ่น-กุรงเทพฯ จะยังคงสงเสริมและสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคมในประเทศไทยต่อไปในฐานะผู้แทนของบริษัทญี่ปุ่นที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมายาวนาน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและตอบแทนคืนสู่สังคมไทย