Sunday 24 September 2023 | 11 : 34 am

กรมการพัฒนาชุมชนก้าวสู่ปีที่ 60 ชูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 60 ปี จัดใหญ่ “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 5–7 ก.ย.นี้ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 622 รางวัล ประกาศเป้าหมายดันเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (5 ก.ย.65) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 (CD DAY 2022) เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม พร้อมกันนี้ยังเป็นประธานอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 จำนวน 151 รางวัล มอบให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์การชุมชน ประเภทรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 76 หมู่บ้าน และรางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด จำนวน 75 ตำบล

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดงานวันพัฒนาชุมชนเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 แต่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างปี 2563–2564 ไม่ได้มีการจัดงาน ในปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับเป็นโอกาสที่กรมพัฒนาชุมชนครอบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมขน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จึงมีการจัดงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี ระหว่างวันที่ 5–7 กันยายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรับประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนในช่วงระหว่าง 60 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งจะมีการนำเสนอทิศทางการพัฒนาชุมชนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และจะเป็นเวทีของการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายและหน่วยงาน/บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น

โดยปีนี้กรมการพัฒนาชุมชนจะมีการมอบโล่รางวัลแก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายและหน่วยงาน/บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น รวมจำนวน 622 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 จำนวน 151 รางวัล, รางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 139 รางวัล  รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 330 รางวัล รางวัลบุคคลคุณภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบความสำเร็จและทำประโยชน์เพื่อสังคม ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน และรางวัลบุคคลทรงคุณค่าผู้ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และผลิตภัณฑ์จากการดำเนินงานพัฒนาชุมขน รวมกว่า 200 ร้านค้า ครอบคลุมผลิตภัณฑ์จากทั้ง 4 ภาค อาทิ ผ้าไหม งานสิ่งทอ เครื่องเงิน เครื่องประดับ งานจักสาน ตลอดจนสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการนำเสนอนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากกองทุนชุมชน

อีกทั้งยังมีปาฐถาพิเศษในหัวข้อ “กรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยสู่ Change for Good” และกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ Show and Share ชุมชนนักปฏิบัติขจัดความยากจน และกิจกรรมการแข่งขัน Mind – Mapping Contest เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ และการจัดนิทรรศการ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้เน้นย้ำดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านต้องดำเนินการตามมาตรการก่อนเข้าอาคารรับประศาสนภักดี (อาคาร B) โดยแสดงหลักฐานผลตรวจ ATK ที่เป็นผลลบภายใน 7 วัน และกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าร่วมงาน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #130ปีกระทรวงมหาดไทย #มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

Latest