Tuesday 18 June 2024 | 11 : 36 pm

NIA ชวนเปิดโลกทัศน์สัมผัสนวัตกรรมเพื่อสังคมในงาน Innovation Thailand Expo 2019

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แถลงข่าวจัดงานINNOVATION THAILAND EXPO 2019ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิด ‘Social Innovation in The City’ ครั้งแรกกับการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมต่างๆ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า…“สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA มีจุดยืนในการสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานเชิงระบบ เพื่อฟูมฟักให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System, NIS) ทั้งในระดับนโยบาย ระดับสาขาอุตสาหกรรม ระดับผู้ประกอบการและระดับประชาชน สอดรับกับโจทย์ใหญ่ของประเทศ ที่รัฐบาลได้ชูธงด้าน ‘นวัตกรรม’ ไว้ในนโยบายการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศที่สำคัญหลายด้าน ซึ่ง NIA ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติโดยตรง จึงตั้งเป้าในการขานรับนโยบายของรัฐบาลให้ครอบคลุมทุกจุดยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายของการวางกรอบแผนการดำเนินงานคือการสร้าง ‘ประเทศแห่งนวัตกรรม’ (Innovation Nation) หรือการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

อาย กมลเนตร,เกรท สพล Brand Amabasador ของงาน ร่วมแถลงข่าว

โดยการจัดงาน ‘INNOVATION THAILAND EXPO 2019’ ได้รับความเห็นชอบให้เป็นนิทรรศการและเวทีประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสังคมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้ให้ NIA ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เป็นกระแสสังคม (From Social Innovation to Social Movement) โดยมีการจัดกิจกรรม Workshop และนิทรรศการนวัตกรรมสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงและรัฐบาล โดยเฉพาะ BCG Economy และโครงการตามพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียงและจิตอาสา) เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานเป็นนักศึกษา วัยรุ่น คนวัยทำงาน (วัยหนุ่มสาว) พร้อมเน้นการประชา สัมพันธ์แนวทางการวางแผนธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพให้แก่ คนรุ่นใหม่ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งาน Innovation Thailand Expo ให้เป็นที่รับรู้ในหมู่ประชาชนผ่านสื่อสาธารณะทุกช่องทาง

ซึ่งงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 หรือ ITE 2019 เป็นการนำเสนอมุมมองการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่ง ‘นวัตกรรมเพื่อสังคม’ เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในแง่การสร้างรายได้ การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ที่จะนำไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดงาน ITE 2019 ครั้งนี้ ถือเป็นงานครั้งแรกที่มีการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสังคมต่างๆ ที่เกิดจากการขยายตัวของเมืองใจกลางกรุงเทพฯ โดยได้ชูประเด็นหลัก 3 ด้าน ได้แก่ สร้างรายได้-นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างสุขภาพ-นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างสุขภาพที่ดี ทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ สร้างความสุข-นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างความสุขในการใช้ชีวิตในสังคมเมือง ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่

อาย กมลเนตร,เกรท สพล

โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย ทั้งงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ซึ่งตอบโจทย์วิถีชีวิตของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมในงานเดียว ตั้งแต่เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม ผู้ร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมไฮไลท์มากมาย อาทิ กิจกรรม Social Innovation Forum หรือเวทีถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมจากสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำของประเทศ 2) นวัตกรรมเพื่อสังคมกับการแก้ปัญหาในหลายหลายมิติและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม และ 3) แนวโน้มนวัตกรรมไทยที่มีต่อสังคมในอนาคต ทั้งด้านหุ่นยนต์ การออกแบบ และสื่อ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปจากผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม อาทิ การชมภาพยนตร์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่เปิดโอกาสให้ทั้งคนตาบอดและประชาชนทั่วไป การสอนประกอบ Solar Cell อย่างง่ายสำหรับชุมชน การสอนปลูกผักกลางเมืองสำหรับคนในเมือง การสอนธรรมะด้วยดิจิทัลอาร์ต ‘โพธิเธียร์เตอร์’ กิจกรรมเสริมสุขภาพ เช่น การดัดจัดสรีระโดยผู้ด้อยโอกาส และการสอนโยคะสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมสำหรับเด็ก/นักเรียน/นักศึกษา เช่น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเตรียมตัวเข้าสู่งานในอนาคต เป็นต้น

และในวันสุดท้ายของการจัดงาน (5 ตุลาคม) ซึ่งถือเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติ จะมีพิธีประกาศผล และมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม (Innovation Awards) ให้กับผู้พัฒนานวัตกรรมดีเด่นในหลากหลายประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ด้านเศรษฐกิจ สังคม การออกแบบ สื่อ องค์กรนวัตกรรมดีเด่น) รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย รางวัล UAV Startup รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ดร.พันธุ์อาจ กล่าว

จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเปิดมุมมองด้าน ‘นวัตกรรมเพื่อสังคม’ ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุข ให้แก่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ภายใน ‘ITE 2019’ ได้ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.innovationthailand.org/ite2019 หรือ www.facebook.com/NIAThailand